Algemene voorwaarden

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van Leverancier met betrekking tot TitaanTrade;

Leverancier: De eenmanszaak TitaanTrade (KvK-dossiernummer 57420726). Statutair gevestigd te Zeist;

Koper: De natuurlijke persoon – niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf-, met wie Leverancier een Overeenkomst op afstand heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

Partij(en): TitaanTrade en de Koper, dan wel een van hen, die een Overeenkomst op afstand hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;

Overeenkomst op afstand: Het gezamenlijke besluit van Partijen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij TitaanTrade toezegt, onder toepasselijkheid van de Voorwaarden, te leveren tegen een door Koper te verrichten betaling, waarbij in het kader van een door TitaanTrade georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikt gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat de Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;

Aanbod: Ieder aanbod van TitaanTrade aan Koper tot het aangaan van een Overeenkomst op afstand;

Herroepingrecht: De mogelijkheid voor Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn Herroepingrecht;

Dag: Kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat Koper of TitaanTrade in staat stel om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Gegevens Leverancier

TitaanTrade

Bezoek & Postadres: (bezoek uitsluitend op afspraak)

Bergweg 11

3701JJ Zeist

Email: info@titaantrade.nl

KvK-nummer: 57420726

BTW-nummer: NL001992393B53

Neem contact op

+31646186889

info@titaantrade.nl

verkoop@titaantrade.nl